جواب بازی جدولانه 2 مرحله 27

اثر صادق هدایت:بوف کور

بز کوهی:شکا

پالیز خربزه و هندوانه:لته

پایتخت سیرالئون:فری تاون

تمامیت خواه:توتالیتر

حرف افسوس:وای

رسول:پیامبر

سنگینی:وزن

فیلمی از سیدنی پولاک:توتسی

فیلمی با بازی بهروز وثوقی:عروس دریا  

گرداگرد دهان:نس

مرجان:بسد

میزان:ترازو

نظیر:همتا

کشور آمریکای شمالی:گرنادا

[ شنبه 1 مهر 1396 ] [ 20:01 ] [ علیرضا ]