جواب بازی جدولانه مرحله 332

آرام و راحت:ریلکس

آماس:ورم

آموزشگاه هنر:هنرستان

آواره:در به در

ابزار زیر دیگ:سه پایه

اثر رجب علی اعتمادی:گل تیتی

اثری از آگاتا کریستی:انیاام

اساس:مبنی

اسب ترکی:آت

اسباب عروس:جهیزیه  

استان کم حرف:قم

امر از پاشیدن:پاش

اولین زن:حوا

بازخواست:مواخذه

بالا بودن نرخ:گرانی

بدن:تن

برابر:متساوی

برتری داشتن:اولویت

بردگی:رق

به پایان رسیدن:ته کشیدن

به دنیا اوردن:زا

به عنوان نذر داده می شود:نذری

بویایی:شامه

بی نظمی و بی نوایی:بی سامانی

پاک:تمیز

پس گردن:قفا

پنبه پاک نکرده:وش

پندار:وهم

پهلوان:یل

پیچ و تاب:خم

پیدا کرده:یافته

تازه ترکی:ینی

تاوان:کفاره

تعقیب:پیگیری

تعمیر:مرمت

تعمیر پارچه:رفو

تکه پاره:لت

جانشینی:نیابت

جای خواب:بستر

جشن و مهمانی:سور

چه کسی:کی

حل کردن:تحلیل

حکمت ارسطو:مشا

خواب:نوم

خواهش نفس:هوس

داستان جنگی:رزم نامه

درخت انگور:مو

دودمان:نسل

رشته فرنگی:ورمیشل

رنگ ها:الوان

روزنامه ها:جراید

سخنی از روی طعنه:متلک

سرگشته:مدهوش

سوغات اصفهان:گز

شراب خانه:میکده

شعله آتش:لهب

شهر خوزستان:امیدیه

شهر سیستان و بلوچستان:کنارک

شهر مازندران:چالوس

شهر مازندران:میان درود

شهر کرمان:نرماشیر

شکل و صورت:فرم

صدمه:اک

عدد تنفسی:شش

عدد دو رقمی:هفت

عید ویتنامی ها:تت

قرمز:سرخ

گداخته:مذاب

گرد آورده شده:مدون

گرما:حر

لقب رستم:تهمتن

لگام اسب:دهانه

مخزنی برای ذخیره آب:آب انبار

مخلوط آرد و آب:خمیر

مرکز استان جنوبی:بوشهر

مشتاق:آرزومند

معدن:کان

معدنی:کانی

میوه گرمسیری:موز

ناشتایی:صبحانه

ناگاه:هوازی

ناگزیر:ضرورتا

نخست:اول

نظریه:تز

نمایش تلویزیونی:شو

نوشتاری:کتبی

نیشکر:نال

همسر مرد:زن

وجود دارد:هست

کاتالوگ:بروشور

کاغذ روزنامه:وب

کاهگل:ویم

کرگدن:ریما

کشتی قطبی:یخ شکن

کشوری در قاره سیاه:سومالی

کلمه افسوس:آه

کلمه افسوس:اوه

کم کردن:کاستن

کم عرض:تنگ

[ چهارشنبه 19 مهر 1396 ] [ 15:57 ] [ علیرضا ]