جواب بازی جدولانه 2 مرحله 119

آشکار:پیدا

اثر آلفونس دوده:ژاک

اثر الکساندر دوما:ویکنت دوبرا ژلون

از القاب اروپایی:لرد

از ماه های گرم:مرداد

برتری داشتن:ترجیح

بردن از جایی به جای دیگر:حمل کردن

به انجام کاری رضایی دادن:تن در دادن

پایتخت سیشیل:ویکتوریا

پایین:فرو  

تلخ عرب:مر

تیر پیکاندار:یب

جانشین او:وی

حرف پیروزی:وی

خسارت:زیان

خطیب:سخنران

خوی گرفتن:تانس

دومین:ثانوی

رهبر:لیدر

زشت:بد ریخت

زیبا و خوشگل:ظریف

ستم:بیداد

سوداگر:تاجر

ظرفیت و طاقت:جنبه

فلانی:یارو

قاصد:پیک

گفتگوی اینترنتی:چت

گوارا:هنی

مخترع تلفن:بل

مردم:خلق

میکده با رقص و آواز:کاباره

نمای ساختمان:روکار

نیم صدای زنبور:وز

ویتامین جدولی:کا

کاغذ فروش:وراق

کاغذ کلفت:کارتن

کشتی جنگی:ناو

کلمه تحسین:وه

یکی یکی:تک تک

[ پنج‌شنبه 16 آذر 1396 ] [ 14:32 ] [ علیرضا ]