جواب بازی جدولانه 2 مرحله 265

آسیب:اک

آهن:حدید

از یک پدر:تنی

اعلی:برین

برهنه:رت

بسیار بخشنده:جواد

پرونده:فایل

پسر زن از شوهر پیشین:ربیب

پیامبر:نبی

پیامبر قوم یهود:موسی  

پیش بردن انفرادی توپ:دریبل

تاریخ نگار:مورخ

تخته نقاشی:شستی

تخیمن زدن:برآورده کردن

تقلید کننده:مقلد

تلخ عرب:مر

جذاب:گیرا

جعبه میز:کشو

جنگ:آورد

حرف نداری:بی

حماسی:اپیک

حیوان باوفا:سگ

خراش و آسیب:خدشه

خواهر:آبجه

خوب شدن از بیماری:بهبود

خویشی و قرابت:نسبت

داخل شدن در چیزی:نفوذ

درخت خرما:نقل

دشواری:سختی

دلیر و گستاخ:جسور

زنده:حی

سازگار دادن:وفق دادن

ساکت باش:هش

شیوه معماری قرون وسطی:گوتیک

طولانی:مدید

عبادت گاه مسیحیان:کلیسا

فشرده و له شده:مچاله

فیلمی از پوران درخشنده:پرنده کوچک خوشبختی

فیلمی با بازی ایرج قادری:پشت و خنجر

فیلمی با بازی پارسا پیروزفر:زندگی جای دیگری است

قبول نشده:رد

ماچ:بوس

متواضع:فروتن

محل ورود:مدخل

منفرد:تک

مکر و فریب:کید

نفوذ کامپیوتری:هک

نقش هنرپیشه:رل

نوعی عدسی:کاو

وجود داشته:بوده

کارگاه جولاهی:هف

کذاب آخر الزمان:دجال

کشور آسیایی:نپال

کشور آفریقایی:تونس

یدک کشیدن:بکسل

یکدندگی:لج

یکی یکی:تک تک

[ شنبه 23 دی 1396 ] [ 23:54 ] [ علیرضا ]