جواب بازی جدولانه 2 مرحله 301

اثر امیر عشیری:جاسوس چشم آبی

سرمایه داری:کاپیتالیسم

تمیز:پاک

جدار:دیوار

درست دانستن:تایید

تیم فوتبال ایتالیایی:کالیاری

گودال:لان

از حروف فارسی:شین

از شهرهای استان مرکزی:کمیجان

فیلمی از یداله صمدی:ساوالان  

از مواد مخدر:کوکائین

تظاهر:ریا

مجنون:دیوانه

جذب کننده:رباینده

صف و رده:رج

بسیار کوتاه:نیم وجبی

خبر:نبا

حکمت ارسطو:مشا

عسل:شهد

شکن:چین

رایزنی:مشورت

فیل ماقبل تاریخ:ماموت

نابود شده:فانی

میوه نکو:به

زنده:حی

شهرستانی در خراسان جنوبی:درمیان

ملایمت:نرمی

رنگ سبز تند:یشمی

ضمیر درونی:تو

واحدی در وزن:اونس

شرح و بیان کردن:تفسیر

از شهرهای مهم برزیل:سائوپائولو

سوا:جدا

خرما:رطب

چاقی:فربهی

سپاه:قشون

مقابل نقد:قسطی

نوعی از الیاف مصنوعی:نایلون

سرازیری:نشیب

صداقت و راستی:درستی

یقه:گریبان

گفتگوی دوستانه:گپ

از جنس چرم:چرمی

قاضی ورزشی:داور

ویران:خراب

نهایی:آخرین

پیامبران:رسل

محل دور هم جمع شدن:پاتوق

تهی دست:بینوا

از ادات پرسش:چرا

خزنده گزنده:مار

قابل رویت:مریی

خیزران:بامبو

پرنده زیبا:قو

واحد پول ایران:ریال

گهواره:ننو


[ یکشنبه 15 بهمن 1396 ] [ 21:39 ] [ علیرضا ]