جواب بازی جدولانه 2 مرحله 305

در کلاس درس بجویید:تخته سیاه

گزیدن:اختیار کردن

واحد تحصیلی:ترم

حفظ کردن:صیانت

مهیا:آماده

فرو رفته بر اثر ضربه:غر

ناشنوا:کر

پروین:ثریا

اثر یان فلمینگ:دکتر نو

اثر مولیر:زنان دانشمند  

خانه ای ریز روی عکس:ترام

مخوف:وهمناک

پسر مازنی:ریکا

گوشت بریان:کباب

پایتخت فلایفه:آتن

دیوانه:روانی

اندیشه کردن:تدبر

فیلمی با بازی امین حیایی:هتل کارتن

قبول نشده:رد

به سوی:الی

شش:ریه

آذر:آتش

دالان:دهلیز

پایتخت کوبا:هاوانا

شجاعت پیدا کردن:شیر شدن

از وسایل پرواز:بالون

نیستی:زوال

ساز چوپان:نی

شانه و کتف:کت

طرح و نقشه فاقد جزئیات:کروکی

ساز زهی غربی:ماندولین

مدارا کردن:مماشات

مامور اجرا:اردل

مجاز از خبرچین:آنتن

رود آرام:دن

جهت:سو

فیلم جنایی مسعود آب پرور:قتل انلاین

از استان ها:قم

حاصل جمع:مجموع

درون حاشیه:متن

درون جمجمه:مغز

واحدی برای شمارش کتاب:مجلد

حسرت:افسوس

بیهوشی:اغما

جوی ها:انهار

بسیاری و فراوانی:افزونی

تازه:جدید

کالا:جنس

دیوار کوتاه:نرا

ضرب شمشیر:یلمان

سبب ها:علل

چرک و عفونت:ریم

درشت اندام:لندهور

اثر منیرو روانی پور:سیریا سیریا

کمیاب:نادر

مادر عرب:ام

بندگی:رق

قانون گذار:مقنن

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 17:47 ] [ علیرضا ]