جواب بازی جدولانه 2 مرحله 310

یز قاضی سعید:میکی اسپیلن

درون دهان:کب

درنده:ژیان

همدم:انیس

زنان قرانی:نسا

از خودروهای مسافربری:مینی بوس

ظرف آبخوری:لیوان

سوخت عمده وسایل نقلیه:بنزین

به صورت شفاهی:زبانا

مانند:جو  

ساز چوپان:نی

رایج شدن:تداول

فراوان:فت

کنجد کوبیده:ارده

پشیمان:نادم

آفرین:ایوالله

همچنین:نیز

نوعی پرده:کرکره

میوه پرزدار:کیوی

شالوده:اس

نگهبان شتر:ساربان

پیشکش ها:هدایا

آرام گرفتن:سکون

شعله ور و سوزان:ملتهب

خاک صنعتی:رس

زیر پا مانده:له

از غدد مغزی تنظیم کننده دمای بدن:هیپوتالاموس

ماده اصلی سازنده استخوان:کلسیم

چه وقت:کی

شبکه اشتراک فایل:تورنت

ترشی بادمجان:لیته

آموختن:یاد گرفتن

چای فرنگی:تی

حرف افسوس:آه

مقابل:رویاروی

صدای زمین خوردن:تلپ

دختر زن از شوهر سابق:ربیبه

نویسنده قرارداد اجتماعی:روسو

شیره هر چیز:رس

صد متر مربع:ار

اندازه ها:حدود

جذاب:گیرا

نغمه پرداز:سراینده

نماز تکی:فرادی

فوت شده:متوفی

مراد و مقصود:نیت

توحش:بربریت

گرفتن چیزی:دریافتن

محل تماشای فیلم:سینما

از خوانندگان:اندی

صنم:بت

ماه سرد:دی

کج:مورب

من و شما:ما

سپیدموی شاهنامه:زال

بزرگ نمایی عکس:زوم

یار مت:پت

ابزار راندن قایق:پارو

لباس پوشیده:متلبس

[ شنبه 21 بهمن 1396 ] [ 17:57 ] [ علیرضا ]