جواب بازی جدولانه 2 مرحله 329

آشوب:غائله

ابزار جنگی قدیم:نیزه

انگور نرسیده:غوره

بخشی از خانه:اتاق

بران:تیز

برگشت به عقب:عقب گرد

بزرگتر از مگش:خرمگس

بند کردن:گیر دادن

بیگانه نیست:شناس

بیماری:دا  

پایتخت اتریش:وین

پایتخت کوبا:هاوانا

پنکه:فن

پیامبر:نبی

پیشکش:کادو

تراوش مایع از مخزن:نشت

ترسنده:بیم ناک

تشویش:نگرانی

توفان:تندباد

جامه جنگی:زره

جانور شاخدار:گوزن

جدید:نو

چندین شاعر:شعرا

چیز:شی

حرف انتخاب:یا

حرکت کرم گونه:وول

خیانتکار:خائن

درونی:تویی

دستیار پزشک:رزیدنت

رمق آخر:نا

روز جشن:عید

روزنامه:جریده

زیاد شدن:تعدد

زیستن:بقا

سازگاری:وفق

سازمان تامین خسارت:بیمه

سرانگشت:بنان

سرازیری:نشیب

سرخوشی:نشیه

شامل شدن:عم

شفیره:لارو

شهر بی قانون:هرت

صدای جوشش آب:قل

صدای کوبیدن:تق

ضامن:کفیل

ضمیر خودستا:من

عدو:دشمن

فتنه جو و دلربا:فتان

فوتبالیست هلندی:داریل یانمات

قرائت خطوط باستانی:پالیوگرافی

گریختن:فر

محل نگهداری بیماران روانی:تیمارستان

معبر کوه:تونل

نازک:رق

نسج و الیاف:فیبر

نغمه:نوا

نهایت تلاش خود را کردن:زور زدن

نوعی بیماری التهابی:هپاتیت

نوعی بیماری روحی:هیستری

هم چشمی کردن:رقابت

واقف:داننده

وجود داشته:بوده

ورزشی با توپ و راکت:تنیس

کشتزار نیشکر:نیستان

کیسه صابون:لیف

یدک:رزرو

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 21:10 ] [ علیرضا ]